Fyzika - teorie

Mechanika


Základní vztahy:

Mechanika - základní vztahy
Tato položka obsahuje stručný přehled základních vztahů z oblasti mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole, dynamika tuhého tělesa, základy pružnosti, mechanika tekutin, mechanické kmitání, mechanické vlnění a akustika).

Přednášky:

Kinematika hmotného bodu
Úvod do studia fyziky (rozdělení fyziky, fyzikální přístupy, skalární a vektorové veličiny, typy fyzikálních polí). Základní matematické vztahy (soustava souřadnic, vektorový počet, diferenciál, věta o přírůstku funkce, gradient skalární funkce, transformace souřadné soustavy). Prostor a čas. Definice hmotného bodu. Poloha, trajektorie, dráha, rychlost a zrychlení hmotného bodu. Rozklad zrychlení na tečnou a normálovou složku. Přímočarý pohyb (rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený, nerovnoměrně zrychlení). Kruhový pohyb (úhlová rychlost, úhlové zrychlení), obecný křivočarý pohyb.
Dynamika hmotného bodu
Síla a základní interakce, hmotnost, hybnost, moment síly a moment hybnosti. Základní zákony klasické mechaniky (Newtonovy zákony). Inerciální a neinerciální soustava souřadná. Pohybové rovnice. Pohyb hmotného bodu v pohybující se referenční soustavě (Eulerovo, odstředivé, Coriolisovo zrychlení). Impuls síly a impuls momentu síly, zákon zachování hybnosti a momentu hybnosti. Úlohy mechaniky hmotných bodů. Pohyb hmotného bodu s proměnnou hmotností.
Popis silového pole v mechanice
Intenzita silového pole. Práce v silovém poli. Okamžitý výkon a účinnost. Energie hmotného bodu. Pohybová (kinetická) energie. Druhy a typy silových polí. Konzervativní silová pole, potenciální energie, zákon zachování mechanické energie. Nekonzervativní silová pole, disipativní procesy, tření a odporové síly.
Gravitační a tíhové pole
Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon. Intenzita a potenciál gravitačního pole. Potenciální energie v gravitačním poli. Gravitační pole Země, gravitační zrychlení. Tíhové pole, tíhové zrychlení. Kepplerovy zákony. Planetární pohyb. Pohyb družic, raket, kosmické rychlosti.
Soustava hmotných bodů a mechanika tuhého tělesa
Popis soustavy hmotných bodů. Hmotný střed soustavy (těžiště) hmotných bodů. Pohybové rovnice soustavy hmotných bodů. 1. a 2. věta impulsová. Izolovaná soustava hmotných bodů. Tuhé těleso. Translace a rotace tuhého tělesa. Rovnováha tuhého tělesa. Kinematika a dynamika tuhého tělesa. Kinetická a potenciální energie. Rotace kolem pevné osy. Moment setrvačnosti a Steinerova věta. Tenzor setrvačnosti. Eulerovy pohybové rovnice (Pohybová rovnice v otáčivé souřadné soustavě). Setrvačníky, gyroskopický jev.
Elastická deformace těles (pružnost a pevnost)
Srovnání diskrétního a spojitého modelu. Hustota a hmotnost. Makroskopický popis kontinua (Eulerova a Lagrangeova metoda), rychlost a zrychlení. Deformace kontinua, tenzor deformace. Typy sil (síly objemové a síly povrchové). Napětí. Tenzor napětí, normálová a tečná napětí, hlavní směry napětí. Vnitřní elastická napětí. Silové namáhání pružných těles (tah, tlak, smyk, ohyb, kroucení). Hookeův zákon. Pružnost a pevnost materiálů. Vazká napětí. Newtonův zákon viskozity. Základní rovnice kontinua.
Mechanické kmitání
Kmitání (oscilace). Harmonické oscilace. Volné harmonické kmity (pohybová rovnice, kinetická a mechanická energie). Tlumené kmity (aperiodický pohyb, tlumené kmity, perioda kmitání, charakteristiky tlumeného pohybu, energie kmitání). Vynucené kmity, rezonance, rezonanční frekvence a amplituda (amplitudová a výkonová rezonance). Skládání kmitů – princip superpozice (rázy, Lissajousovy obrazce). Harmonická analýza kmitavého pohybu. Vázané kmity.
Mechanika tekutin
Obecné vlastnosti kapalin. Tlaková síla v kapalině. Vnitřní tření v kapalině. Ideální kapalina. Rovnice kontinuity. Pohybová rovnice kapaliny (Navier-Stokesova rovnice). Rovnováha kapalin. Pascalův zákon. Archimedův zákon. Ustálené nevírové proudění. Proudění ideální kapaliny, rovnice kontinuity a Bernoulliova rovnice. Proudění viskosní kapaliny. Hagen-Poiseuillův zákon. Povrchové napětí. Kapilární tlak. Laplaceův vztah. Kapilární elevace a deprese.
Mechanické vlnění
Vlny a jejich základní vlastnosti. Vlny příčné a podélné. Fáze, frekvence, fázová a grupová rychlost, vlnová délka, vlnové číslo a dráhový rozdíl. Vlnová rovnice a její obecné řešení. Elementární vlny – rovinná a sférická harmonická vlna. Helmholzova diferenciální rovnice pro harmonické vlnění. Princip superpozice vlnění. Polarizace vlnění. Interference vln. Postupné a stojaté vlnění. Šíření vlnění v prostoru. Huygens-Fresnelův princip, vlnoplocha. Lom, odraz a ohyb vlnění. Dopplerův jev a jeho využití. Podélné a příčné vlnění v pružné tyči. Energie, proudová a objemová hustota energie a intenzita vlnění.
Akustika
Rychlost šíření vlnění v pevných látkách, kapalinách a plynech. Intenzita mechanického vlnění. Akustika a šíření zvuku. Rychlost zvuku. Akustický tlak, rychlost a intenzita zvuku. Vnímání zvuku. Weber-Fechnerův zákon. Hladina hlasitosti. Zvuk v uzavřeném prostoru. Zvuková neprůzvučnost. Dozvuk. Spektrum zvuku. Ultrazvuk a jeho vlastnosti.

On-line zdroje:


Literatura:

[1]
  Horák Z., Krupka F., Šindelář V.: Technická fyzika. SNTL, Praha 1961.
[2]
  Horák Z., Krupka F.: Fyzika. SNTL, Praha 1976
[3]
  Horák Z., Kalivoda L.: Fyzika. SNTL/ALFA 1989
[4]
  Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. VUTIUM, Brno 2001.
[5]
  Mechlová E., Košťál K.: Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Prometheus, Praha 1999.
[6]
  Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky I. Fragment, Praha 2000.
[7]
  Slavík J.B. a kol.: Základy fysiky I. NČSAV, Praha 1961.
[8]
  Friš S.E., Timoreva A.V.: Kurs fysiky I-III. NČSAV, Praha 1953.
[9]
  Ilkovič, D.: Fyzika I. SNTL/ALFA, Praha 1973.
[10]
  Trkal, V.: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa. NČSAV, Praha 1956.
[11]
  Brdička M., Hladík A.: Teoretická mechanika. Academia, Praha 1987
[12]
  Novotná, H., Cais S., Ptáček, M.: Teoretická mechanika. SNTL/ALFA, Praha 1983.
[13]
  Kvasnica J. a kol.: Mechanika. Academia, Praha 2005.
[14]
  Horský J., Novotný J., Štefaník M.: Mechanika ve fyzice. Academia, Praha 2001.
[15]
  Brdička M.,Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2000