Fyzika - teorie

Matematické doplňky


Základní vztahy:

Matematické doplňky - základní vztahy
Tato položka obsahuje stručný přehled základních vztahů z matematiky, které se běžně používají ve fyzikální teorii. Jde zejména o základní vztahy z oblasti vektorového, diferenciálního a integrálního počtu.

Přednášky:

Matematické doplňky
Základy vektorového počtu. Souřadné soustavy (pravoúhlé a křivočaré). Skalární součin. Vektorový součin. Transformace souřadnic. Taylorův rozvoj funkce. Přibližné vztahy pro počítání s malými čísly. Komplexní čísla. Eulerův vztah. Totální diferenciál funkce, jeho vlastnosti a Lagrangeova věta o přírůstku funkce. Derivování vektorů. Diferenciální operátory (Hamiltonův a Laplaceův operátor). Derivace složené vektorové funkce. Křivky, plochy, objem. Integrování skalárních a vektorových funkcí. Skalární pole. Gradient skalární funkce. Vektorové pole. Vektorové čáry. Siločáry, proudočáry. Divergence vektorového pole a její význam. Gaussova věta. Rotace vektorového pole a její význam. Stokesova věta. Integrální teorémy. Nevírové (potenciální) pole. Skalární potenciál. Nezřídlové (solenoidální) pole. Vektorový potenciál. Vybrané vztahy vektorové analýzy. Tenzory a jejich vlastnosti. Obyčejná diferenciální rovnice 2.řádu s konstantními koeficienty.

On-line zdroje:


Literatura:

[1]
  Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 1995.
[2]
  Bubeník, F.-Pultar, M.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.
[3]
  Kvasnica J.: Matematický aparát fyziky. Academia, Praha.
[4]
  Vlasov, A.K.: Učebnice vyšší matematiky. SNTL, Praha 1959.
[5]
  Kvasnica J.: Matematický aparát fyziky. Academia, Praha 1989.
[6]
  Bartch H-J.: Matematické vzorce. Maldá fronta, Praha 2002.
[7]
  Bronštejn I.N., Semenďajev K.A.: Příručka matematiky. SVTL, Bratislava 1964.
[8]
  Dettman, J.W.: Matematické metody ve fyzice. Academia, Praha 1970.