Fyzika - teorie

Základní informace


Tato část webových stránek webFyzika nabízí teorii jednotlivých oblastí fyziky, se kterou se mohou studenti Fakulty stavební setkat v základních kurzech fyziky, dalších odborných předmětech a v technické praxi. Pro každou partii fyziky jsou zde zahrnuty poznámky k přednáškám z fyziky, přehled základních teoretických vztahů a vybrané on-line informační zdroje k dané tématice. Uvedené podkategorie je možné zobrazit kliknutím na příslušnou položku v levé části okna. Teorie je přehledně rozčleněna na následující základní části:

         

Mechanika
Kinematika hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu. Popis silového pole v mechanice. Gravitační a tíhové pole. Soustava hmotných bodů a mechanika tuhého tělesa. Elastické deformace těles (pružnost a pevnost). Mechanické kmitání. Mechanika tekutin. Mechanické vlnění a akustika.

          

Termodynamika
Termodynamika – základní pojmy. Teplotní změny látek. Základy kinetické teorie ideálního plynu. Termodynamické děje v látkách. Fázové změny látek. Přenos tepla a látky.

     

Elektřina a magnetismus
Elektrostatické pole. Elektrostatické pole ve vodičích a dielektriku. Elektrický proud v látkách. Magnetostatické pole. Elektromagnetická indukce. Střídavé proudy. Elektromagnetické vlnění.

     

Optika
Geometrická optika – základy. Základy optického zobrazování. Parametry optických soustav. Fotometrické vlastnosti optických soustav. Vnímání a měření barev. Zobrazovací vady optických soustav. Základní optické přístroje. Vybrané oblasti geometrické optiky. Vlnová optika (interference, difrakce a polarizace světla). Vlastnosti záření. Kvantová optika.

     

Základy moderní fyziky
Základy speciální teorie relativity. Základy atomové fyziky. Základy jaderné fyziky. Základy fyziky pevných látek.

Dále jsou v této části internetové stránky uvedeny matematické doplňky, které obsahují vybrané základní matematické vztahy a poučky nutné k výkladu a studiu fyziky. Jde zejména o oblast vektorového, diferenciálního a integrálního počtu.

Fyzikální teorie je doplněna o odbornou fyzikální literaturu rozčleněnou na knihy, vysokoškolské učební texty (skripta) a on-line informační zdroje. V neposlední řadě jsou uvedeny tabulky základních fyzikálních konstant a jednotek.