Fyzika - teorie

Konstanty a jednotky


Základní konstanty a jednotky :

Tato stránka nabízí tabulku nejznámějších a nejpoužívanějších fyzikálních konstant, se kterými se lze běžně setkat při řešení fyzikálních úloh. Dále je uvedena tabulka základních jednotek SI soustavy.

Vybrané fyzikální konstanty

Konstanta

Symbol

Hodnota

Jednotka

Normální tíhové zrychlení

gn

9,80665

m·s -2

Gravitační konstanta

κ

6,67259 ·10-11

m3 ·kg-1 ·s-2

Normální atmosférický tlak

p0

1,01325 ·105

Pa

Avogadrova konstanta

NA

6,02214 ·1023

mol-1

Faradayova konstanta

F

9,64853 ·104

C ·mol-1

Atomová hmotnostní konstanta

mu

1,66054 ·10-27

kg

Molární plynová konstanta

R

8,31451

J ·K-1·mol-1

Normální molární objem ideálního plynu

Vm

22,4141

m3 ·kmol-1

Boltzmannova konstanta

k

1,38066 ·10-23

J ·K-1

Rychlost šíření světla ve vakuu

c

2,99792458 ·108

m ·s-1

Permitivita vakua

ε0

8,85419 ·10-12

F ·m-1

Permeabilita vakua

μ0

4 π ·10-7

H ·m-1

Elementární náboj

e

1,60218 ·10-19

C

Klidová hmotnost elektronu

me

9,10939 ·10-31

kg

Klidová hmotnost protonu

mp

1,67262 ·10-27

kg

Klidová hmotnost neutronu

mn

1,67493 ·10-27

kg

Rydbergova konstanta

R

1,097373 ·107

m-1

Planckova konstanta

h

6,62608 ·10-34

J ·s

Stefan-Boltzmannova konstanta

σ

5,67051 ·10-8

W ·m-2 ·K-4

První radiační konstanta

c1

3,74177 ·10-16

W ·m2

Druhá radiační konstanta

c2

0,014388

m ·K

Wienova konstanta

b

2,89776 ·10-3

m ·K

Základní jednotky SI

veličina

jednotka

označení

definice

délka

metr

[ m ]

dráha, kterou urazí světlo ve vakuu za dobu 1/299792458 sekund

hmotnost

kilogram

[ kg ]

hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, vyrobeného ze slitiny platiny a iridia

čas

sekunda

[ s ]

doba trvání 9192631770 vibračních period záření, příslušející přechodu mezi dvěma superjemnými energetickými hladinami základního stavu atomu cesia Cs133

elektrický proud

ampér

[ A ]

stálý elektrický proud, který při protékání dvěma rovnoběžnými a nekonečně dlouhými tenkými vodiči ve vzájemné vzdálenosti 1 m umístěnými ve vakuu vyvolá sílu F=2 ·10 -7 N/m

teplota

kelvin

[ K ]

kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu chemicky čisté vody

látkové množství

mol

[ mol ]

množství látky, které obsahuje stejný počet molekul, atomů nebo iontů jako atom uhlíku o hmotnosti 0,012 kg

svítivost

kandela

[ cd ]

svítivost v daném směru od monochromatického zdroje záření o frekvenci 540 ·10 12 Hz a zářivosti 1/683 W/sr

Pro informaci je též v souboru Adobe Acrobat (pdf) připojena rozšířená tabulka základních a odvozených fyzikálních veličin společně s vzájemnými převody mezi jednotkami

jednotky.PDF

Podrobnější informace o základních i odvozených jednotkách a fyzikálních konstantách lze získat kliknutím naodkazy uvedené v sekci on-line zdroje.


On-line zdroje:

Basic Physics Equations and Formulas
Tabulka základních fyzikálních vzorců podle jednotlivých oblastí fyziky.
eFunda Engineering Formulas
Různé fyzikální vztahy na stránkách inženýrské encyklopedie eFunda.
eFunda SI Base Units
Základní a odvozené SI jednotky na stránkách inženýrské encyklopedie eFunda.
Fundamental Physical Constants from NIST
Velmi rozsáhlý zdroj hodnot základních fyzikálních konstant na serveru NIST (National Institute of Standards and Technology).
Fyzikální tabulky na webu conVERTER
Vybrané tabulky fyzikálních veličin na serveru conVERTER.
Jednotky SI základní, vedlejší a odvozené conVERTER
Seznam a popis SI základních, vedlejších a odvozených fyzikálních veličin na serveru conVERTER.
NIST Physical Reference Data
Velmi rozsáhlý zdroj tabulkových hodnot různých fyzikálních veličin na serveru NIST (National Institute of Standards and Technology).
Převodní tabulky - převodní koeficienty fyzikálních jednotek
Převody fyzikálních jednotek na serveru conVERTER
Teplotní stupnice
Používané teplotní stupnice a převody mezi nimi.
The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty
Fyzikální konstanty a jednotky na serveru NIST (National Institute of Standards and Technology).

Literatura:

[1]
  Šindelář V., Smrž L.: Nová soustava jednotek. SPN, Praha 1968.
[2]
  Mechlová E., Košťál K.: Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Prometheus, Praha 1999.
[3]
  Brož J.: Základy fyzikálních měření I,II. SPN, Praha 1967.
[4]
  Brož, J., Roskovec, V., Valouch, M.: Fyzikální  a  matematické  tabulky. Praha: SNTL, 1980.
[5]
  Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z.: Fyzikální tabulky. Liberec: TUL, 2001.