Studentské projekty

Základní informace


Tato část webových stránek webFyzika zahrnuje oblast podpory výuky ve fyzikálních seminářích a dalších volitelných předmětech na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Je zaměřena především na studentské projekty a seminární práce, které jsou součástí volitelných seminářů z fyziky, jež slouží pro doplnění a rozšíření znalostí získaných z přednášek.

Struktura této části stránky webFyzika zahrnuje následující položky:

      

Seminární práce
  • Požadavky na vypracování seminární práce
  • Témata seminárních prací
  • Ukázky seminárních prací

     

Modelování v Matlabu
  • Výuka počítačového modelování v Matlabu
  • Vybrané programy v Matlabu
  • Seminární práce

Cílem seminárních prací, které studenti vypracovávají, je naučit studenty vyhledávat relevantní a kvalitní informace k dané problematice (v knihách, časopisech, internetových zdrojích, atd.), zpracovat kvalitně seminární práci, připravit prezentaci a následně prezentovat a obhájit svoji práci před posluchači.

Témata jsou vybírána z oblasti celé aplikované fyziky, vždy s ohledem na praktickou aplikaci nebo důsledky vysvětlovaného fyzikálního principu nebo procesu. Téma seminární práce je nutné vždy vysvětlit na nějakém příkladu nebo technické aplikaci. Práce jsou vypracovávány na počítači a studenti je prezentují na seminářích.

Výsledkem je tedy podrobnější seznámení se s daným fyzikálním jevem a jeho praktickými důsledky a aplikacemi.

Další částí pro studenty je sekce zaměřená na výuku a praktickou aplikaci počítačového modelování ve fyzice a inženýrství. V rámci bakalářského studia na Fakultě stavební byl zaveden volitelný předmět „Počítačové modelování fyzikálních jevů v Matlabu“, který se zabývá výukou počítačového modelování s aplikacemi na jednodušší fyzikální úlohy, se kterými se studenti setkávají při studiu fyziky. Jako programový prostředek pro výuku byl vybrán systém Matlab, který je volně dostupný pro studenty ČVUT a který umožňuje relativně velmi snadné a názorné řešení praktických úloh z mnoha oblastí vědy a techniky. Systém Matlab umožňuje relativně velmi jednoduchým způsobem provádět jednoduché i složité výpočty, analyzovat a zobrazovat naměřená data. Studentům může velmi vhodně sloužit jako pomocník při jejich studiu (např. v předmětech matematika, fyzika, stavební mechanika, hydraulika, stavební fyzika, zpracování měřených dat v inženýrské geodézii,..). Předmět tvoří vhodný doplněk k základnímu kurzu fyziky. Zde jsou zahrnuty některé vybrané programy a data pro výuku počítačového modelování v Matlabu a též některé práce vytvořené na cvičeních studenty.