Fyzika - příklady

Základní informace


Tato část webových stránek webFyzika je zaměřena na praktické procvičení získaných teoretických znalostí z přednášek fyziky na řešení jednodušších i složitějších (komplexnějších) příkladů z různých oblastí fyziky. Jednotlivé příklady jsou rozděleny na dvě kategorie: řešené příklady a neřešené příklady s výsledkyŘešené příklady obsahují jednodušší i složitější příklady s celým podrobným postupem výpočtu a vysvětlením. Příklady jsou doplněny obrázky. Neřešené příklady obsahují pouze zadání jednodušších nebo složitějších fyzikálních příkladů a výsledky daných příkladů.

Vzorové řešené příklady a neřešené příklady s výsledky mohou studenti použít jako studijní zdroj pro přípravu ke zkoušce nebo pro početní semináře. Na řešených i neřešených příkladech si mohou studenti vyzkoušet řešit konkrétní jednoduché fyzikální úlohy samostatně. Vybrané příklady jsou přehledně rozčleněny na následující kategorie:

    

     

Mechanika
 • Kinematika hmotného bodu
 • Dynamika hmotného bodu
 • Mechanika tuhého tělesa
 • Elastické deformace těles (pružnost a pevnost)
 • Gravitační pole
 • Mechanika tekutin
 • Mechanické kmitání
 • Akustika a mechanické vlnění

    

Termodynamika
 • Teplotní změny látek
 • Termodynamické děje v plynech
 • Chování ideálních a reálných plynů, fázové změny
 • Přenos tepla a látky

    

 

Elektřina a magnetismus
 • Elektrostatické pole
 • Elektrický proud v látkách, elektrické obvody
 • Magnetostatické pole
 • Elektromagnetická indukce, střídavé proudy
 • Elektromagnetické vlnění

Optika
 • Geometrická optika
 • Fotometrie a radiometrie
 • Vlnová optika
 • Vlastnosti záření, fotonová optika

      

Základy moderní fyziky
 • Speciální teorie relativity
 • Základy atomové fyziky
 • Základy jaderné fyziky

Příklady poskytují možnost se podrobně seznámit s fyzikálními principy a postupy řešení na teoretických i praktických úlohách a studenti si mohou ověřit svoji schopnost tyto úlohy samostatně řešit.