Fyzika - příklady

Elektřina a magnetismus


Příklady:

Elektrostatické pole
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti teorie elektrostatického pole. Coulombův zákon. Intenzita elektrostatického pole. Pole bodových a spojitě rozložených nábojů. Gaussova věta elektrostatiky. Práce v elektrostatickém poli. Potenciální energie a potenciál elektrostatického pole. Elektrické napětí. Kapacita vodiče. Kondenzátory. Deskový kondenzátor. Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů. Gaussova věta v dielektriku. Vektor elektrické indukce. Energie elektrostatického pole. Síla v elektrostatickém poli. Pohyb částice v elektrostatickém poli.
Elektrický proud v látkách, elektrické obvody
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti vedení stacionárního elektrického proudu v látkách. Stacionární elektrické pole. Elektrický proud. Vektor proudové hustoty. Driftová rychlost. I. Kirchhoffův zákon. Ohmův zákon. Elektromotorické napětí. II. Kirchhoffův zákon. Elektrické obvody. Elektrický odpor a jeho teplotní závislost. Sériové a paralelní zapojení vodičů. Elektrolýza. Faradayovy zákony elektrolýzy. Jouleův zákon. Výkon elektrického proudu.
Magnetostatické pole
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti teorie stacionárního magnetického pole . Stacionární magnetické pole. Lorentzova síla. Magnetická indukce. Ampérův zákon síly. Biot-Savartův zákon. Magnetické pole vodičů protékaných proudem. Elektromagnet. Magnetický indukční tok. Zákon celkového proudu. Vliv prostředí na magnetické pole. Magnetizace látky. Vektor intenzity magnetického pole. Pohyb částice v magnetickém poli.
Elektromagnetická indukce, střídavé proudy
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti elektromagnetické indukce a střídavých proudů . Zákon elektromagnetické indukce. Indukované napětí ve vodiči. Lencovo pravidlo. Pohyb smyčky v magnetickém poli. Vlastní indukčnost vodiče. Vzájemná indukčnost vodičů. Energie a síly v magnetickém poli. Pohyb částice v elektromagnetickém poli. L-C kmitavý elektrický obvod. Střídavý harmonický proud. Obvody střídavého proudu. RLC sériový obvod. Reaktance, impedance obvodu. Obvod RLC v rezonanci. Výkon střídavého proudu. Účiník. Efektivní hodnoty proudu a napětí. Činný a jalový výkon. Transformátor.
Elektromagnetické vlnění
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti teorie elektromagnetického vlnění . Energie elektromagnetického pole. Poyintingův vektor. Hustota elektromagnetické energie. Elektromagnetické vlny. Harmonické elektromagnetické vlny. Rovinná harmonická vlna. Intenzita elektromagnetického vlnění. Polarizace vlnění. Sférická elektromagnetická vlna. Tlak záření.

Literatura:

[1]
  Novák, J: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
[2]
  Drchalová J.: Fyzika - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
[3]
  Hajko V. a kol.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava 1988.