Fyzika - příklady

Termodynamika


Příklady:

Teplotní změny látek
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti chování látek při teplotních změnách. Teplota, tepelná rovnováha. Měření teploty (kapalinové a plynové teploměry). Objemová roztažnost kapalin. Celsiova teplotní stupnice. Teplotní rozpínavost plynů. Absolutní (Kelvinova) teplotní stupnice. Délková a objemová teplotní roztažnost pevných látek. Tepelná kapacita látek. Měrná tepelná kapacita. Izolovaná soustava - kalorimetrická rovnice.
Termodynamické děje v plynech
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti chování ideálních plynů při vratných termodynamických dějích. Ideální plyn. Stavová rovnice ideálního plynu. Rozdělení rychlostí molekul, tlak ideálního plynu, vnit řní energie plynu, ekviparti ční teorém. Energie plynu a střední kvadratická rychlost molekul. Stavová rovnice ideálního plynu. První věta termodynamická. Mayerův vztah. Vratné změny ideálního plynu (izochorický, izobarický, izotermický, adiabatický a polytropický děj). Tepelný kruhový děj, tepelná účinnost, Carnotův cyklus. II. Termodynamický zákon, entropie.
Chování ideálních a reálných plynů, fázové změny
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti modelování chování reálných plynů a fázových změn látek . Modelování chování reálných plynů. Van der Waalsova stavová rovnice. Jednosložková soustava. Skupenská tepla. Skupenské přeměny (tání, tuhnutí, kondenzace a vypařování, sublimace a desublimace). Trojný bod. Kritický stav látky. Clausius-Clapeyronova rovnice. Tlak vodních par. Tlak vzduchu. Vlhkost vzduchu. Proudění plynu.
Přenos tepla a látky
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti teorie přenosu tepla a látky. Přenos tepla. Šíření tepla vedením, prouděním a sáláním. Tepelná vodivost, tepelný tok, hustota tepelného toku. Fourierův zákon pro vedení tepla. Vedení tepla ve stacionárním případě. Přestup tepla na rozhraní. Součinitel tepelné a teplotní vodivosti, součinitel přestupu tepla, měrný tepelný odpor a součinitel průchodu tepla. Šíření tepla zářením. Kirchhoffův, Stefan-Boltzmannův a Planckův zákon. Součinitel sálání. Difúze. Fickovy zákony.

Literatura:

[1]
  Novák, J: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
[2]
  Drchalová J.: Fyzika - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
[3]
  Hajko V. a kol.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava 1988.