Fyzika - příklady

Základy moderní fyziky


Příklady:

Speciální teorie relativity
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti speciální teorie relativity . Lorentzova transformace. Kontrakce délek, dilatace času. Relativistický zákon skládání rychlostí. Relativistická dynamika. Klidová a relativistická hmotnost částic. Relativistická hybnost částic. Pohybový zákon. Kinetická a celková energie. Einsteinův vztah mezi hmotností a energií. Relativistický Dopplerův jev (příčný a podélný). Pohyb relativistické částice v elektromagnetickém poli.
Základy atomové fyziky
Tato kapitola obsahuje vybrané řešené i neřešené příklady z oblasti atomové fyziky . Atom. Složení atomu. Protony, neutrony a elektrony. Elektronový obal atomu. Bohrův model atomu vodíku. Bohrův poloměr. Fotoelektrický jev. Comptonův jev. Energetické hladiny atomu a kvantové přechody. Série spektrálních čar. Rydbergova konstanta. Série spektrálních čar vodíku. Zeemanův jev. Ionizace atomu. Ionizační energie. Rentgenové záření a jeho vlastnosti.
Základy jaderné fyziky
Tato kapitola obsahuje vybrané řešené i neřešené příklady z oblasti jaderné fyziky. Atomové jádro. Protonové, nukleonové a neutronové číslo. Jaderné síly. Vazební energie jádra. Hmotnostní schodek. Jaderná přeměna. Radioaktivita přirozená. Radioaktivní rozpad látky. Aktivita zářiče. Zákon radioaktivní přeměny. Rozpadová konstanta. Poločas rozpadu. Radioaktivní rozpadová řada. Přeměna alfa, beta a gama. Jaderná reakce. Jaderné štěpení. Jaderná syntéza. Štěpná řetězová reakce.

Literatura:

[1]
  Novák, J: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
[2]
  Drchalová J.: Fyzika - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
[3]
  Hajko V. a kol.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava 1988.