Studentské projekty

Seminární práce


FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ – bakaláři A,SI,G (Seminární práce):

Požadavky na vypracování seminární práce

 Jak má vypadat struktura seminární práce:
  1. Stručný úvod do problematiky
  2. Přehledný teoretický popis daného fyzikálního jevu nebo principu
  3. Ukázka aplikace na jednoduchých příkladech
  4. Praktická aplikace daného fyzikálního jevu (jak se projevuje, k čemu se dá použít, důsledky, apod.)
  5. Závěr (stručné shrnutí řešené problematiky)
  6. Literatura

Seminární práce musí být vhodně doplněna vysvětlujícími obrázky (princip, aplikace), grafy popisovaných fyzikálních závislostí, apod. Práci je nutno vypracovat na počítači.

Rozšířená témata seminárních prací jsou uvedena v souboru

Fyzikální_seminarWEB.PDF     .

Stručná témata seminárních prací:

MECHANIKA

Nekonzervativní silová pole (odporové síly, tření)

Zdánlivé síly, pohyb hmot.bodu v neinerciálních systémech

Pohyb na povrchu Země

Těžiště tuhých těles, plošných obrazců a křivek

Impuls síly, hybnost a moment hybnosti

Gravitační pole

Pohyb v gravitačním poli

Kosmické rychlosti, pohyb rakety

Tíhové a gravitační zrychlení

Slapové síly, slapové jevy

Jednoduché mechanické systémy

Křivky ve fyzice a technice

Moment setrvačnosti těles a plošný moment setrvačnosti

Pohyb dokonale tuhého tělesa

Pohyb setrvačníků

Kyvadla

Rázy těles

Kmitání, harmonický pohyb

Bungee jumping, horolezecká lana

Elastické deformace pevných látek

Elastické vlny v pevných, kapalných a plynných látkách , Dopplerův jev

Akustické vlny, ultrazvuk

Hydrostatika ideální kapaliny, stlačitelnost reálných kapalin

Hybnost kapaliny

Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, hydrodynamika ideální kapaliny

Pohyb newtonovské kapaliny v potrubí

Ideální kapalina v pohybu, měření rychlosti a průtočného objemu

Povrchové napětí

Hustota kapalin

Obtékání těles tekutinou. Základy létání

 

TERMODYNAMIKA

Teplotní roztažnost látek, rozpínavost plynů

Kalorimetrie, tepelná kapacita pevných, kapalných a plynných látek

Základní pojmy molekulové fyziky

Kinetická teorie plynů, vnitřní energie a tepelná kapacita plynů

Stavové rovnice plynu

Tlak plynů,barometrický tlak

Mechanika plynů, směšování plynů

Komín, odtah spalin

Carnotův cyklus

Entropie

Spalovací motory, srovnávací cykly

Skupenské přeměny

Joule-Thomsonův jev

Osmóza, difúze

Šíření tepla vedením, prouděním a zářením

 

ELEKŘINA A MAGNETISMUS

Intenzita a potenciál elektrostatického pole

Elektrostatické síly a jejich důsledky a aplikace

Kapacita vodiče, kondenzátory

Termoelektrické jevy a jejich využití

Speciální jevy v dielektriku

Odpor vodiče

Jouleovo teplo, jeho důsledky a využití

Kirchhoffovy zákony pro soustavu vodičů

Elektrolýza, galvanické články, akumulátory

Vedení el.proudu v plynech, výboje

Vedení el.proudu v kovech a polovodičích

Magnetostatické pole

Pohyb nabité částice v elmag.poli – malé rychlosti

Základy elektronové a iontové optiky

Elektromagnet, magnetické obvody

Kvazistacionární elektrické proudy (elmag.indukce)

Vířivé (Foucaltovy) proudy a jejich aplikace

Magnetický pohon dopravních prostředků

Střídavý proud a jeho aplikace

 

OPTIKA

Spektrum elektromagnetického záření a jeho použití v praxi

Fotometrie a lidské oko

Vnímání a měření barev

Vlnová rovnice a její řešení

Energie záření a její přenos

Optická vlákna

Sluneční záření a přenášená energie

Chromatická disperze, absorpce záření a rozptyl záření

Dvousvazková interference světla a její využití

Vícenásobná interference světla

Dopplerův jev pro EM záření

Polarizace elektromagnetického záření

Šíření elektromagnetických vln v anizotropním prostředí

GPS – Global Positioning System

Tekuté optické prvky

Optický gyroskop

Difrakce světla a její využití

Metoda fázového kontrastu v mikroskopii

Difrakční teorie optického zobrazení

Filtrace prostorových frekvencí, Fourierovská optika

Rentgenová difrakce

LIDAR (LIght Detection And Ranging)

Fotogrammetrie, laserové skenovací systémy

Počítačová tomografie

Průchod paprsku v nehomogenním prostředí

Adaptivní optika

Holografie

Litografie

 

MODERNÍ FYZIKA

Vyzařování těles

Luminiscence, fluorescence, fosforescence

Fotonová teorie světla

Lasery

Detektory elmag. záření

Tlak elektromagnetického záření

Fotoelektrický jev, Comptonův jev, Čerenkovovo záření

Základy speciální teorie relativity

Lineární harmonický oscilátor

Metoda magnetické rezonance

Radioaktivní záření, jaderná reakce, termonukleární energie