Fyzika - teorie

Základy moderní fyziky


Základní vztahy:

Základy moderní fyziky - základní vztahy
Tato položka obsahuje stručný přehled základních vztahů z oblasti základů moderní fyziky (speciální teorie relativity, základy atomové a jaderné fyziky).

Přednášky:

Speciální teorie relativity
Mechanický (Galileův) princip relativity. Galileova transformace. Einsteinovy postuláty speciální teorie relativity (Speciální princip relativity a princip stálé rychlosti světla ve vakuu). Měření rychlosti světla (Fizeaův a Michelson-Morleyův pokus). Lorentzova transformace. Kontrakce délek, dilatace času. Relativistický zákon skládání rychlostí. Relativistická dynamika. Klidová a relativistická hmotnost částic. Relativistická hybnost částic. Pohybový zákon. Kinetická a celková energie. Einsteinův vztah mezi hmotností a energií. Relativistický Dopplerův jev (příčný a podélný).
Atomová fyzika
Atom. Složení atomu. Atomová hmotnostní konstanta. Protony, neutrony a elektrony. Elektronový obal atomu. Bohrův model atomu vodíku. Bohrův poloměr. Fotoelektrický jev. Comptonův jev. Energetické hladiny atomu a kvantové přechody. Série spektrálních čar. Rydbergova konstanta. Série spektrálních čar vodíku. Zeemanův jev. Ionizace atomu. Ionizační energie. Rentgenové záření a jeho vlastnosti. Atomové hodiny. Detektory elektromagnetického záření.
Jaderná fyzika
Atomové jádro. Rutherfordův experiment. Protonové, nukleonové a neutronové číslo. Jaderné síly. Vazební energie jádra. Hmotnostní schodek. Jaderná přeměna. Radioaktivita přirozená. Radioaktivní rozpad látky. Aktivita zářiče. Zákon radioaktivní přeměny. Rozpadová konstanta. Poločas rozpadu. Radioaktivní rozpadová řada. Přeměna alfa, beta a gama. Jaderná reakce. Jaderné štěpení. Jaderná syntéza. Štěpná řetězová reakce. Termonukleární reakce. Využití jaderné energie. Jaderné reaktory, jaderné zbraně. Urychlovače částic. Detektory ionizujícího záření. Ozáření.
Základy fyziky pevných látek
Pevná látka a její struktura. Krystalické a amorfní látky. Monokrystaly a polykrystaly. Kapalné krystaly, jejich funkce a použití. Krystalová mřížka. Mřížkový vektor. Mřížková rovina. Millerovy indexy. Krystalografické soustavy. Difrakce rentgenového záření. Braggova rovnice. Poruchy krystalické struktury. Vazby v pevných látkách. Vodivost pevných látek.

On-line zdroje:


Literatura:

[1]
  Horák Z., Krupka F., Šindelář V.: Technická fyzika. SNTL, Praha 1961.
[2]
  Horák Z., Krupka F.: Fyzika. SNTL, Praha 1976
[3]
  Horák Z., Kalivoda L.: Fyzika. SNTL/ALFA 1989
[4]
  Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. VUTIUM, Brno 2001.
[5]
  Mechlová E., Košťál K.: Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Prometheus, Praha 1999.
[6]
  Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky II. Fragment, Praha 2001.
[7]
  Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky III. Fragment, Praha 2002.
[8]
  Drška L., Klimeš B., Slavík J.B.: Základy atomové fyziky. ČSAV, Praha 1958.
[9]
  Friš S.E., Timoreva A.V.: Kurs fysiky I-III. NČSAV, Praha 1953.
[10]
  Vrbová M. a kol: Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994.
[11]
  Beiser A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1975
[12]
  Kittel C.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985
[13]
  Votruba V.: Základy speciální teorie relativity. Academia, Praha 1969
[14]
  Formánek J.: Úvod do kvantové teorie. Academia, Praha 1983
[15]
  Preston M.A.: Fyzika jádra. Academia, Praha 1970