Studentské projekty

Modelování v Matlabu


Seminární práce – Modelování fyzikálních jevů v Matlabu

Vybrané počítačové programy (m-soubory) vytvořené s pomocí MATLABUu v rámci cvičení předmětu „Počítačové modelování v MATLABu“. Jednotlivé m-soubory je možno stáhnout a spustit v MATLABu. Uvedené programy jsou zaměřeny na kreslení grafů křivek a ploch, základní metody numerické matematiky a aplikaci numerických metod matematiky na vybraných jednodušších úlohách z fyziky (řešení diferenciálních rovnic, aproximace dat,…). Stránka bude potupně doplňována o další prográmky i z jiných oblastí aplikace MATLABu.

Témata seminárních prací.pdf   

Tvorba grafů v Matlabu. Různé typy 3D grafů. Tvorba vrstevnicových grafů.
Tvorba grafů implicitně nebo parametricky zadaných matematických ploch nebo křivek v Matlabu. Různé typy 2D a 3D grafů.
Interpolace dat (funkce) v závislosti na jednom parametru. Různé typy a metody interpolace (lineární, polynomiální, spline)
Interpolace 2D dat (funkce). Je ukázán způsob interpolace nerovnoměrně rozmístěných dat, přičemž je možné moužít různé metody interpolace.
Aproximace dat v závislosti na jednom parametru s pomocí metody nejmenších čtverců. Je možno zvolit různé typy aproximujících funkcí.
Aproximace 2D dat s pomocí metody nejmenších čtverců. Je možno zvolit různé typy aproximujících funkcí.
Ilustrativní program na použití některých základních funkcí symbolické matematiky a použití výsledků v dalších numerických výpočtech.
Program na použití numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic pro počítačovou simulaci pohybu fyzikálního kyvadla.
Program na použití numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic pro počítačovou simulaci pohybu golfového míčku.