Studentské projekty

Modelování v Matlabu


Vybrané programy v Matlabu

Zde vybrané počítačové programy (m-soubory) vytvořené s pomocí MATLABUu slouží k výuce základních funkcí a příkazů v MATLABu. Jedná se o příklady uvedené ve skriptech:

  • J. Novák, I. Pultarová, P. Novák: Základy informatiky – Počítačové modelování v MATLABu. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

Jednotlivé programy (m-soubory) je možno volně stáhnout a spustit v MATLABu. Tyto příklady slouží k výuce základů počítačového modelování v MATLABu. Seznam a stručný popis jednotlivých příkladů je dán následující tabulkou:

  Příklad 1 (vykreslení 2D čárového grafu 3 funkcí v jednom grafickém okně)
  Příklad 2 (vykreslení grafu 2 funkcí s lineárním a logaritmickým měřítkem hodnot)
  Příklad 3 (vykreslení 3D čárového grafu křivky – šroubovice)
  Příklad 4 (vykreslení rovinných křivek v polárních souřadnicích)
  Příklad 5 (použití funkcí stem a stairs na zobrazení diskrétních dat)
  Příklad 6 (použití funkce scatter na náhodných datech)
  Příklad 7 (vytvoření histogramu z náhodného rozdělení)
  Příklad 8 (vytvoření 2D a 3D vrstevnicových čar)
  Příklad 9 (zobrazení zvolených vrstevnicových čar s popiskami)
  Příklad 10 (znázornění gradientu plochy pomocí funkce quiver a vrstevnic )
  Příklad 11 (vykreslení 3-D funkce pomocí funkce ezsurfc )
  Příklad 12 (vykreslení plochy koule a anuloidu pomocí funkce ezsurfc )
  Příklad 13 (vykreslení implicitně a parametricky zadané křivky)
  Příklad 14 (použití funkcí meshgrid a mesh)
  Příklad 15 (vykreslení 3D plošného grafu pro nerovnoměrně uspořádaná data)
  Příklad 16 (přiřazení barvy bodům grafu z barevné škály)
  Příklad 17 (vytváření 2D pseudobarevného obrazu 3D plochy)
  Příklad 18 (vytvoření grafu válcové rotační plochy)
  Příklad 19 (nastavení úhlu pohledu)
  Příklad 20 (metody osvětlení a stínování povrchu)
  Příklad 21 (vizualizace objemových (skalárních) dat)
  Příklad 22 (vizualizace objemových (vektorových) dat)
  Příklad 23 (zobrazování intenzitního obrazu)
  Příklad 24 (nastavení měřítka os a velikosti digitálního obrazu)
  Příklad 25 (ukázka funkce podmíněného příkazu)
  Příklad 26 (ukázka funkce přepínače – příkaz switch)
  Příklad 27 (příklad na vytvoření funkce)
  Příklad 28 (zápis dat do souboru textového souboru a tabulkového procesoru)
  Příklad 29 (příklad na použití Handle Graphics)
  Příklad 30 (splinová interpolace)
  Příklad 31 (interpolace dvourozměrným splinem)
  Příklad 32 (polynomiální interpolace dat)
  Příklad 33 (MNČ aproximace dat kvadratickým a kubickým polynomem)
  Příklad 34 (MNČ aproximace funkce )
  Příklad 35 (odfiltrování šumu signálu pomocí FFT)
  Příklad 36 (počítačová simulace střely)
  Příklad 37 (vykreslení vrstevnic a gradientu v uzlových bodech plochy)
  Příklad 38 (výpočet a vykreslení normálových vektorů v uzlových bodech plochy)
  Příklad 39 (výpočet a průběh křivosti grafu funkce)
  Příklad 40 (tvorba videoanimace v MATLABu)
  Příklad 41 (příklady grafů křivek a ploch)
  Příklad 42 (použití funkce subplot v MATLABu)