Fyzika - experimenty

Laboratorní cvičení


Fyzikální praktikum

 Název předmětu:   Fyzikální praktikum  

 Kód předmětu:   K102YFYP 
 Počet kreditů:   0+2 
 Klasifikace:   z 
 Typ předmětu:   povinně volitelný 
 Semestr:   zimní 
 Typ studia:   bakalářské 
 Obory studia:   A, SI 

Krátká charakteristika předmětu: 

Předmět slouží studentům k praktické výuce metod pro měření fyzikálně-technických vlastností materiálů a konstrukcí, se kterými se při studiu i v technické praxi budou setkávat.

Fyzikální vlastnosti materiálů a konstrukcí výrazným způsobem ovlivňují návrhové parametry nejrůznějších stavebních konstrukcí (pevnost, elastické parametry, deformace, tepelně izolační vlastnosti, osvětlení, akustické parametry, apod.). Je proto vhodné seznámit se s novými nedestruktivními metodami pro jejich měření. 

Cílem předmětu je proto co nejvíce přiblížit problematiku měření, analýzy a následného zpracování naměřených dat studentům – a to způsobem, který mohou využít při dalším studiu i dále v praxi. Studenti se tak mohou seznámit s nejnovějšími postupy a metodami nedestruktivního měření fyzikálních vlastností stavebních materiálů a způsoby zpracování výsledků měření. Předmět nabízí následující laboratorní měření:


Použitá moderní digitální měřící a počítačová technika umožňuje zkrácení doby potřebné k získání hodnot měřených parametrů a studenti se tak mohou relativně snadno provádět měření vybraných fyzikálních veličin na základě více fyzikálních principů a měřicích postupů. To umožňuje lépe pochopit fyzikální a technickou problematiku řešených úloh a získat praktické dovednosti, které se dají uplatnit v praxi při navrhování konstrukcí, studiu chování navrhovaných konstrukcí v různých provozních podmínkách a zjišťování vlivu mechanických a termodynamických parametrů prostředí na jejich vlastnosti.

Všechny metody používají moderních měřících přístrojů a zařízení, které jsou běžně dostupné při měření materiálových vlastností v současné technické praxi. Laboratoře pro výuku jsou vybaveny digitálními měřícími přístroji pro základní měření geometrických rozměrů, deformací, teploty a elektrických veličin. Dále se pro měření široce využívají některá specializovaná moderní měřicí zařízení pro nedestruktivní testování.Každá laboratorní úloha je tématicky zaměřena na určitou skupinu fyzikálních vlastností stavebních materiálů a konstrukcí, přičemž si studenti mohou vyzkoušet vždy více metod (mechanických, elektrických a optických měření) a postupů pro měření daných fyzikálních veličin. Jedná se především o nedestruktivní měřící metody, které v technické praxi nabývají stále na významu vzhledem k tomu, že při měření nedochází k porušení zkoumané konstrukce nebo vzorku materiálu.